Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:29

29Ɛ́kʉ́ batɛmɛ́ nɛnu abhɛn bábhɔ́ŋ bɛbhɛp yí mɛnyɨŋ báfɛ́rɛ yi amɔ tɛ́mté, bɔ́ kɛpɛrɛ bhɛ́p yi yɛ̌nyɨŋ. Bɛcháy bɛ́kɛ́m mǔngo batɛmɛ́ nɛnu nkwɔ́ mpok yí árɨ́ŋɨ́ bɛ́ Pɔ̌l mmu yí ákʉ́ bákɛ́mɛ́ báfyɛ́ ngɛm amɔ chí mmu Rom.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index