Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:3

3“Mɛ, nchí mmu Israɛl. Nchí mmɔ́ Tásɔs atú Silísha, kɛ ngo chí fá Yerúsalɛm amɔ ntɔŋ ngo ywɛsɛ, Gamáliɛl. Ngɔk ɛkáti chi antɛn ɛyi. Atɔ́ŋ mɛ bɛkoŋo bɛbhé bachǐmbɨ bhɛsɛ́ mbɔ ɛnyǔ ɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́bhak nɛ nchyɛ́ mmʉɛt bɛkoŋo Mandɛm mbɔ be mankɛm abhɛn bǎchí fá ɛchɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index