Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:30

Pɔ̌l ate bɛsí ɛchɛmɛ́ bǒbatí ɛtɔk

30Mǔngo batɛmɛ́ nɛnu are yáŋ bɛ́rɨŋɨ mbɔ̌ŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ bo Israɛl bárɛ̀m bɛ́ Pɔ̌l akʉ. Nɛ́yí nɔ́kɔ́, arɛm yɛ bɛ mámfɛ́rɛ́ Pɔ̌l ngɛm amɔ. Achyɛ ɛyɔŋ bɛ́ bǒbatí bachiǎkap nɛ bǒbatí ɛtɔk mankɛm mánchɔ́kɔ́ mánjɨ́ŋɨ́ ndaká Pɔ̌l. Báchɔ́kɔ́ nɔ́kɔ́ achyɛ ɛyɔŋ básɔt Pɔ̌l bakʉ yi ate bɛsí bhap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index