Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:4

4Nchí chyɛ nyaka nɛnyok ntá bo abhɛn bákòŋo Mbi Yesu wu kpát mbɔk mángu nɔkɔ, nɛ ńkɛ́mti nɔkɔ baghɔrɛ́ nɛ babhakanɛm mámfyɛ nɔkɔ bhɔ́ ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index