Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:5

5Mǔngo bachiǎkap nɛ bǒ ɛchɛmɛ́ bǒ batí ɛtɔk bákwày bɛ́te mɛ ntísiɛ bɛ́ nchí kʉ nyaka ɛnyu yɔ. Ntá yap kɛ nchi nsɔt nyaka bɛkáti ndu bɛrɔŋ ntá batɨ̌ bo Israɛl abhɛn Damáskɔs. Mbɔ̌ŋ bɛtaŋ bɛ́kɛ́mti bakoŋo Yesu arɛ́ bɛ mpɛ́tnsɛm Yerúsalɛm nɛ bhɔ́ mánchyɛ́ bɔ́ ntɛ́msí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index