Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:6

Pɔ̌l aghati ɛnyǔ ɛ́fákári kɛ yi ayibhiri abhak nkoŋo Yesu

(Bk 9.1-19, 26.12-18)

6“Ndǔ nchí rɔŋ, ngáká nɔ́kɔ́ kɛ́kwɔ́t ɛtɔk Damáskɔs, mbɔ nkárɛ́nká byó nɛ ɛpay nɛ ngósí, ɛtaŋtí bɛdiɛ́rɛ́ bɛ́fú amfay tɛ́mchok bɛ́kwɛ́n bɛkap mɛ, mbaŋ aghɔ tontó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index