Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:7

7Ɛ́kʉ́ nkwɛ́n amɨk ngók ɛyɔŋ ndǔ ɛ́rɛ̀m ntá ya bɛ, ‘Sɔ̌l! Sɔ̌l! Ɔ́chyɛ̀ mɛ nɛnyok ndaká yí?’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index