Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:9

9Bǒ abhɛn nkɔ́ nɛ bhɔ́ bághɔ́ nkwɔ bɛdiɛ́rɛ́ ɛbhɔ kɛ bákɛ ghók ɛyɔŋɔ́ mmu anɛ árɛ̀m kɛpɨ nɛ mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index