Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:1

1Pɔ̌l atɛp bɔ́ amɨ́k amʉɛt arɛm bɛ, “Bɔ̌ma, mpoknkɛm anɛ nchí bɛsí Mandɛm nɛ kpatɛ̌ ɛchɔŋ ntɨ ɛna nɛchi amɛm pɛ́pɛ́p.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index