Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:10

10Bɛ́táŋá bɛ́yá bɛ́chá, ɛrɔp chi bɛ́kɛm batɨ nɛ amɔ. Ɛkʉ mǔngo batɛmɛ́ nɛnu abhɔ́ŋ bɛcháy bɛ bákway bɛdakati Pɔ̌l. Achyɛ yɛ ɛyɔŋ bɛ batɛmɛ́ nɛnu bhi mánsɛp mámfɔ́ŋɔ́ Pɔ̌l ntá bǒbhɔ mándɔk amɛm ɛbhá batɛmɛ́ nɛnu nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index