Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:11

11Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ nɛ bɛti Yesu Acha atwɔ́ ate nɛpakámʉɛt Pɔ̌l arɛm ntá yi bɛ, “Ɔ́kɛ́ chay! Nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu ɔ́rɛ́mɛ́ ɛ̌ti ɛya fá Yerúsalɛm, ɔbhɔŋ bɛ́kʉ ɛnyuyɔ amɛm ɛtɔk Rom nkwɔ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index