Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:12

Bǒ Ju bate ɛyu bɛway Pɔ̌l

12Nɛ́yi nɔ́kɔ́, mbɔk bo Israɛl bákɛ́m ɛchɛmɛ báte ɛyu bɛway Pɔ̌l. Mányú nku bɛ bapu nyiɛ nɛnyiɛ nɛ yɛ̌nyɨŋ bápú nyu kpátɛ mangway yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index