Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:14

14Barɔk ntá bǒbatí bachiǎkap Mandɛm nɛ bǒbati ɛtɔk baghati bhɔ bɛ, “Sɛ́nyǔ nku, sɛ́yɨ́kɨ́ mmʉɛt bɛ́ sɛ́pú nyiɛ́ nɛ sɛ́pú nyú yɛ̌nyɨŋ tɛ sɛ́ngway Pɔ̌l.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index