Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:15

15Bě nɛ nkwɔ Ɛchɛmɛ́ bǒ batí ɛtɔk tó yɛ ka ɛyɔŋ ntá mǔngo batɛmɛ́ nɛnu bɛ́ ántó Pɔ̌l ntá yɛka mbɔ bɛ bǎyàŋ bɛghok ɛyɔŋɔ́ manyé ɛyi sayri. Mbák ɛ́mfákárí nɔ́, chɔŋ sɛ́ngway yi ambi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index