Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:16

16Mmǔfu aghók ɛ̌ti nɛkatínɛt ɛnɔ. Abhak mmɔ̌ manɔ Pɔ̌l. Afa arɔk amɛm ɛbhǎ batɛmɛ́ nɛnu aghati Pɔ̌l.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index