Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:17

17Pɔ̌l abhɨŋɨ mǔnti batɛmɛ́ nɛnu amɔt aghati yí bɛ, “Sɔt ɛsakámu anɛ́ dɔ́k ntá mǔngo nɛ yí. Abhɔŋ ɛnyɨŋ bɛ́gháti yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index