Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:18

18Mǔnti wu asɔt yí arɔk ntá mǔngo wap arɛm bɛ, “Pɔ̌l mǔkɛnɔŋ abhɨ́ŋɨ́ mɛ arɛm bɛ́ nsɔt ɛsakámu anɛ́ ntwɔ́ ntá yɛ nɛ yí mbɔnyunɛ abhɔŋ ɛnyɨŋ bɛ́gháti wɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index