Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:19

19Mǔngo batɛmɛ́ nɛnu akɛ́m yí ndu awɔ́ aya bárɔk ansɛm, abhɛ́p yí ansɛm ansɛm bɛ, “Ntɨkɨ ndak ɔ́yàŋ bɛghati mɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index