Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:20

20Akɛmɛ yí bɛ, “Bǒbatí bo Israɛl báte ɛyu bɛ mángáti wɔ ɔ́nsɔt Pɔ̌l ɔnsɛp nɛ yí ndu ɛchɛmɛ́ bataŋá manyé ɛgho mburɛ mbɔ bɛ báyàŋ chí bɛ́rɨŋɨ ndaka ywi sayri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index