Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:21

21Kɛ kɛ́ka nɛ bhɔ́. Bǒ bhap bábhɛ́sɛ́ ambi mánòŋ bɛ mankɛm yí mangway. Bácha batí bɛsa bɛpay. Nɛ mányǔ nku bɛ́ yɛ̌nyɨŋ bápú nyiɛ nɛ yɛ̌nyɨŋ bápú nyú kpátɛ mángwáy yí. Mánaŋ batoŋti mmʉɛt, barɔbhɛ noŋ chí bɛ́ ɔ́ntó Pɔ̌l antwɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index