Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:22

22Mǔngo batɛmɛ́ nɛnu aya yí batú bɛ, “Dɔ́k, kɛ kɛ́kʉ yɛ̌ mmu andɨ́ŋɨ́ bɛ́ ɔghátí mɛ ndak anɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index