Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:24

24Chiɛ̌ mpɔŋɔ́ndɨ́k ɛnɛ Pɔ̌l ákɔ̀ nɛ yɔ́. Nɛ kʉ Pɔ̌l ánchwɔ́p dok ntá gɔ́bhanɔ Fɛ́liks ɛnɛ́ yɛ̌nyɨŋ ɛbhɨkɨ fakari nɛ yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index