Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:25

25Árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ́, asɨ́ŋ ɛkáti ɛnɛ́ ɛ́rɛ̀m bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index