Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:26

26“Mɛ Klaudiɔs Lísias kɛ nchí sɨŋ ɛkáti ɛnɛ ntá Ɛta yɛsɛ gɔ́bhanɔ Fɛ́liks. Ɛta, nchí to wɔ bakak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index