Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:27

27Bo Israɛl bakɛm mmu wu báre yáŋ bɛway yi. Ngók nɔ́kɔ́ bɛ́ yi abhɔ̌ŋ bɛtaŋ ɛtɔk Rom mbɔ mɔ̌mɨk, nsɔt batɛmɛ́ nɛnu bha ndɔk mfɛ́rɛ́ yi amɔ́ yap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index