Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:29

29Arɛ́, ngɔ́ bɛ́ abhɨkɨ kʉ yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́yàŋ bɛ mángwáy yí, nɛ yɛ̌ chi ɛnɛ ɛ́kʉ̀ mámfyɛ yi amɛm ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. Báre rɛm chi barak anɛ ayɨ́ŋɨ́ bɛbhé bhap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index