Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:3

3Pɔ̌l arɛm bɛ, “Wɔ ɛbhɔ́kɔ́rí nkok anɛ bawati nɛ mbɨ pɛ́pɛ́p bɛ bo bǎkɛ́ rɨŋɨ! Chɔŋ Mandɛm andɛp wɔ. Ɔchɔ́kɔ́ afɔ bɛ́sɔt ɛbhé ɔ́ntaŋ mɛ, nɛ ɔ̌rɛ̀m bɛ mándɛp mɛ ɛnɛ́ ɛbhé ɛbhɨkɨ chyɛ wɔ bɛtaŋ ɛbhɔ̌? .”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index