Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:30

30Nɛ mmǔfu ághátí nɔ́kɔ́ mɛ ansɛm ansɛm bɛ́ bo Israɛl báte ɛyu bɛway yi, tɛ́mté wu ndɛm bɛ́ mbɔŋ bɛto yi ntá yɛ. Ngátí bo abhɛn bábhárɛ́ yí ndak amʉɛt bɛ mántwɔ́ ntá yɛ mangati wɔ ndak anɛ yi ákʉ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index