Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:32

32Nɛ́yí nɔ́kɔ́, batɛmɛ́ nɛnu abhɛn bákɔ́ chi nɛ bɛkak bápɛtnsɛm amɛm ɛbhá. Bárɔ́ abhɛn bákɔ̀ amfay mpɔŋɔ́ndɨ́k mándɔ́k Seséria nɛ Pɔ̌l.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index