Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:34

34Ápáy nɔ́kɔ́ ɛkáti yɔ, abhɛp Pɔ̌l bɛ, “Ayɛ̌ atú ɛtɔk chi anɛ?” Pɔ̌l akɛmɛ yí bɛ, “Silísha.” Ághókó nɔ́kɔ́ nɔ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index