Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:35

35arɛm ntá Pɔ̌l bɛ, “Bo abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ ndak nɛ wɔ mǎnáŋ mántwɔ́, chɔŋ ngók nnyé ɛnɛ.” Achyɛ yɛ ɛyɔŋ bɛ́ mámfyɛ́ yi anywɔ́p amɛm áchá anɛ gɔ́bhanɔ, mámbahɛri nɔkɔ yi. Áchá wu chi anɛ Hɛ́rɔd áté nyaka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index