Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:4

4Bo abhɛn báté kɛ́kwɔ́t nɛ Pɔ̌l bábhɛp yi bɛ, “Ɔ̌sɔkɔti mǔngo bachiǎkap Mandɛm-ɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index