Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:5

5Pɔ̌l akɛmɛ bɛ, “Bɔ̌ma, mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ mbʉ bɛ chi mǔngo bachiǎkap. Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, ‘Ɔ́kɛ́rɛm ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti mǔnti bǒbhɛ.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index