Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:6

6Pɔ̌l aghɔ nɔkɔ bɛ mbɔk bǒ bati bhɔ bachi chí bǒnkwɔ Sádusi nɛ bɛ báchak babhak bǒnkwɔ Fárisi, abɨk bɛsí bǒ ɛchɛmɛ arɛm bɛ, “Bɔ̌ma, nchí mǔnkwɔ Fárisi nɛ mmɔ̌ bǒnkwɔ Fárisi. Nté fá acha manyé chí ndu nnókó bɛ́ chɔŋ Mandɛm ankʉ bawú mámpɛtnsɛm ndu nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index