Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:7

7Arɛm nɔkɔ nɔ, ɛpʉ́ítí ɛ́kwɛ́n nɛ́ntɨ bǒnkwɔ Fárisi nɛ bǒnkwɔ Sádusi nɛ ɛchɛmɛ ɛ́kɔ́rɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index