Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:8

8Ɛ́fákárí nyaka ɛnyu yɔ mbɔnyunɛ bǒnkwɔ Sádusi bárɛ̀m bɛ bawú bápú kway bɛpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, nɛ bɛ bɔángɛl bápú, nɛ yɛ̌nyɨŋ ɛpu ɛnɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ bɛfoŋɔ. Kɛ bǒnkwɔ Fárisi mánoko bɛ chɔŋ bawú mámpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, nɛ bɛ bɔángɛl bachi nɛ bɛfóŋó nkwɔ bɛchi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index