Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:9

9Ɛrɛmɛ́ ɛbyɔk ɛ́kwɛ́n, mbɔk batɔŋ ɛbhé Mandɛm abhɛn báchí bǒnkwɔ Fárisi báfáte báre rɛm nɛ ɛyɔŋ ɛtaŋataŋ bɛ, “Sɛ́bhɨ́kɨ́ ghɔ́ yɛ̌ ɛbɛ́ptí ɛnyɨŋ ɛnɛ mmǔ-nɛ ákʉ́. Ngufú ɛfóŋó kɛ ɛ́ghátí yi ɛnyɨŋ nɛ ngufu ángɛl kɛ árɛ́mɛ́ kɛpɨ nɛ yi!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index