Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:1

Básɔ́t nnyé Pɔ̌l ntá Fɛ́liks

1Ɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ manywɔp átay, mǔngo bachiǎkap Mandɛm anɛ áká nnyɛ́n bɛ́ Ananías asɛp arɔk Siséria nɛ mbɔk bǒbatí ɛtɔk, nɛ ntaŋanyu amɔt anɛ áká nnyɛ́n bɛ́ Tɛtúlɔs. Báchwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ bɛsí gɔ́bhanɔ Fɛ́liks, babho bɛbhat Pɔ̌l barak amʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index