Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:10

Pɔ̌l ataŋa mmʉɛt bɛsí Fɛ́liks

10Gɔ́bhanɔ atɔ́ŋ yɛ nɛ awɔ bɛ Pɔ̌l andɛm kɛpɨ. Pɔ̌l abho bɛrɛm bɛ,

“Ngɔ bɛ́ ɔnáŋ ɔtaŋ manyé amɛm ɛtɔk ɛnɛ ndǔ bɛyǎ mamiɛ, nɛ mbɔ̌ŋ maŋák bɛ́táŋa mmʉɛ́t bɛsí bhɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index