Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:11

11Mbák ɔ́mbɛ́p, chɔŋ wɔmbɔŋ ɔ́ndɨŋɨ bɛ ɛbhɨ́kɨ́ cha manywɔp byo nɛ apay ɛnɛ́ ndɔ́ŋɔ́ Yerúsalɛm ndu bɛchyɛ Mandɛm kɛnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index