Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:12

12Nɛ bo Israɛl bábhɨkɨ ghɔ́ mɛ ndǔ nchí kɛm ɛpʉ́ítí nɛ yɛ̌ mmu amɛm ɛkɛrákap Mandɛm, bábhɨ́kɨ́ ghɔ mɛ ndǔ nchí nyɨkɨsi batɨ̌-bho bɛ mánchyɛ ɛsɔŋɔri amɛm ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí nɛ yɛ̌ chí ndǔ nɛbhʉɛt achak amɛm ɛtɔk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index