Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:13

13Nɛ bápú kwáy bɛtɔŋ kpoŋoroŋ bɛ́ nkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bábhàt nɛ́ mɛ amʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index