Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:14

14Kɛ nká ɛnyɨŋ ɛ́mɔ́t bɛsí bhɛ kpoŋoroŋ. Nchí koŋo Mbi anɛ́ bo Israɛl bárɛ̀m bɛ abhɔŋ bɛkwɛ́nɛ́ ndu nchí nɨkmʉɛt nchyɛ́ nɔkɔ kɛnókó ntá Mandɛm bachǐmbɨ abhɛsɛ. Nɛ nnókó yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bɛbhé Moses bɛ́yàŋ sɛnkʉ nɛ yɛ̌ chí ɛbhɛn bɛchi amɛm basɨŋɨ́ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index