Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:15

15Mbákántɨ nɛ Mandɛm ɛnyumɔ́t mbɔ bhɔ́, bɛ́ ɛwak ɛ́mɔt chɔŋ yí ankʉ bawú mankɛm abhɛn báchí chak bɛsí bhi nɛ abhɛn bapu mámpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index