Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:16

16Ɛ̌ti yɔ kɛ nchí kʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ bɛ́ ntɨ ɛna nɛ́mbák pɛ́pɛ́p nɛ Mandɛm, nɛ́mbak pɛ́pɛ́p nɛ bo.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index