Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:17

17“Nnáŋ ntat nyaka mpǎy mamiɛ́ kɛrɔ́ŋ Yerúsalɛm. Ndɔk yɛ arɛ́ nɛ nkáp bɛ́chyɛ́ nɛkwak ntá bachɛ́bhɛ́bho ɛtɔk ɛya, nɛ bɛ́chyɛ́ akap ntá Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index