Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:18

18Ɛnɛ́ nchí Yerúsalɛm ndu batí barak ayɔ ápáy kɛ̌ bághɔ́ mɛ amɛm ɛkɛrákap. Bághɔ́ mɛ ndǔ nchí naŋa bɛkʉ mbɔ ɛnyu ɛbhé Moses ɛ́rɛ̀m bɛ́ mmu ankʉ bɛso bɛsí nɛ Mandɛm. Ɛká bho ɛ́pú nyaka arɛ nɛ mɛ, nɛ yɛ̌ chi ɛbyɔk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index