Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:19

19Kɛ mbɔk bo Israɛl abhɛn báfú atú Esia bábhak arɛ́. Bɔ babhɔŋ bɛ́twɔ fá mántɛbhɛ mɛ bɛsí bhɛ mbák bághɔ bɛ nkʉ ɛbɛ́ptí ɛnyɨŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index