Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:2

2Bábhɨ́ŋɨ́ Pɔ̌l, achwe anywɔ́p. Tɛtúlɔs abho bɛ́rɛ́m ɛ̌ti yi ntá gɔ́bhanɔ bɛ,

“Ɛta! Ɛ̌ti yɛ kpák achi fá ɛtɔk ɛyɛsɛ ndǔ ɛrɔ́ri mpok, nɛ ɛ̌ti nɛkʉ ywɛ anɛ ndɨ́ndɨ́, ɛgúpsí ɛ́chí ɛtɔk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index