Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 24:20

20Mbák ɛ́pú nɔ́, bɛ́p bo abhɛn bachi fá téé, bɛ bɔ babhɔŋ mandɛm bɛkwɛ́nɛ́ ɛbhɛn baghɔ ɛbhe ɛya mpok ntée amɛm ɛchɛmɛ́ bǒbati ɛtɔk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index